DIRECTORY | USICT

S.NO. FACULTY MEMBERS PHONE NUMBERS
1 Prof. Sanjay Kumar Sharma, Dean 0120-2346067
2 Dr. Aarti Gautam Dinker 0120-2346096
3 Dr. Anurag Singh Baghel 0120-2346090
4 Dr. Arun Solanki 0120-2346083
5 Dr. Navaid Zafar Rizvi 0120-2346086
6 Dr. Neeta Singh 0120-2346080
7 Dr. Pradeep Tomar 0120-2346085
8 Dr. Priyanka Goyal 0120-2346098
9 Dr. Rajendra Bahadur Singh 0120-2346095
10 Dr. Rajesh Mishra 0120-2346076
11 Dr. Sandhya Tarar 0120-2346078
12 Dr. Vidushi Sharma 0120-2346077
13 Dr. Vimlesh Kumar 0120-2346093
S.NO. STAFF MEMBERS PHONE NUMBERS
14 Mr. Anmol Nagar 0120-2346133
15 Mr. Himanshu Saini 0120-2346141
16 Mr. Ravindra Kumar 0120-2346135
17 Mr. Sanjeev Kumar 0120-2346129
18 Mrs. Sunita 0120-2346127
19 Mr. Atul Kumar 0120-2346134
20 Mr. Praveen Kumar 0120-2346128
21 Mr. Sumit Kumar 0120-2346136